Regulamin

Regulamin korzystania z toru kartingowego na obiekcie zarządzanym przez PZM OZDG sp z o.o. w Bydgoszczy

„Kartodrom Bydgoski”

Fordońska 116, 85-739 Bydgoszcz

e-mail: kartodrom.bydgoszcz@pzm.pl   www.pzm.bydgoszcz.pl

www.kartodrom.bydgoszcz.pl

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do korzystania z toru kartingowego na terenie bydgoskiego kartodromu przy ul. Fordońskiej 116 i prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

 1. Właścicielem obiektu jest Polski Związek Motorowy w imieniu którego obiektem zarządza Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Białogardzka 7 zwany dalej administratorem.
 2. Od 2017 roku wniosek o wynajęcie toru na wyłączność należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: bydgoszcz@pzm.pl lub pocztą tradycyjną na adres spółki. Kalendarz z widoczną rezerwacją toru ukazuje się w dolnej części strony www.kartodrom.bydgoszcz.pl
 3. Zgłoszenie chęci wynajęcia wolnego obiektu należy z minimum 1 dniowym  wyprzedzeniem zgłosić pod nr tel. 693-529-989 lub 693 529 066 Terminy i godziny wynajmu będą każdorazowo obustronnie uzgadniane.
 4. Zastrzegamy sobie prawo stosowania pierwszeństwa w sezonie (kwiecień-wrzesień) wynajęcia obiektu na zawody kartingowe i supermoto oraz treningi bezpośrednio przed tymi zawodami.
 5. Zawodnicy odbywający treningi indywidualne na torze zobowiązani są do okazania ważnej licencji sportowej i wypełnienia oświadczenia przed wjazdem na tor. Za niepełnoletnich oświadczenie podpisuje prawny opiekun.
 6. W przypadku osób nie posiadających licencji sportowej obowiązuje podpisanie stosownego oświadczenia wcześniej lub bezpośrednio przed korzystaniem z toru (niepełnoletni jak w pkt.5) i krótki instruktaż z zasad zachowania na torze.
 7. Grupy tj. dwie osoby i więcej mają obowiązek zagwarantowania nadzoru przez upoważnioną osobę, która będzie odpowiadała za nadzorowanie grupy podczas jazd po torze oraz kontakty z administratorem obiektu. W takim przypadku oświadczenie wypełnia osoba nadzorująca a wszyscy uczestnicy potwierdzą znajomość regulaminu podpisem na tym oświadczeniu. Za bezpieczeństwo, ład, porządek i ubezpieczenie uczestników w czasie szkolenia i zajęć na torze odpowiedzialna jest bezpośrednio osoba nadzorująca.
 8. W przypadku wynajęcia obiektu na wyłączność osoba wskazana w piśmie rezerwującym obiekt podpisuje stosowne oświadczenie i odpowiada za bezpieczeństwo uczestników na torze oraz ich zachowanie na terenie obiektu. W przypadku niewłaściwego zachowania uczestników, dewastacji itp. administrator może zażądać usunięcia szkód, osób aż do przerwania jazd itp. włącznie.
 9. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z toru wyłącznie pod nadzorem prawnego opiekuna.
 10. Obowiązuje wniesienie ustalonej opłaty przed rozpoczęciem jazd zgodnie z cennikiem.
 11. O maksymalnej ilości uczestników przebywających jednocześnie na torze decyduje administrator obiektu, pozostali muszą znajdować się poza obiektem (za bramą) lub w części serwisowej, w zależności od szczegółowego ustalenia.
 12. Administrator podczas trwania jazd dokonuje zamknięcia bram wjazdowych na obiekt w celu zachowania bezpieczeństwa.
 13. Najemca obiektu we własnym zakresie zapewnia warunki bezpieczeństwa, p.poż. i zabezpieczenie medyczne osobom korzystającym z obiektu.
 14. Korzystający z nauki jazdy na gokartach z wypożyczalni przechodzą krótki instruktaż z zasad poruszania się na torze i reagowania na pokazywane przez organizatora flagi a poza tym podpisując oświadczenie zobowiązują się do przestrzegania poniższych obowiązków:
 15. Przed wejściem do pojazdu należy dopasować do rozmiaru głowy kask i zapiąć go
 16. Wszystkie luźne części garderoby należy zabezpieczyć aby uniknąć ewentualnego wciągnięcia w wirujące części lub uszkodzenia. Długie włosy winny być związane i schowane pod jednorazowy czepek higieniczny. Kask wolno zdjąć na polecenie administratora
 17. W przypadku zatrzymania lub wypadnięcia z toru zabrania się wysiadania do czasu przybycia administratora. Każdy fakt uszkodzenia gokarta, wypadnięcia z trasy, złego samopoczucia czy chęci zakończenia jazdy sygnalizujemy podniesieniem ręki i trzymaniem jej w górze do czasu przybycia administratora lub zjazdu z toru.
 18. Osoby w obuwiu typu laczki czy wysoki obcas nie będą dopuszczone do jazdy
 19. Zabrania się jednoczesnego dodawania gazu i hamowania (naciskania na dwa pedały naraz)
 20. Podczas wsiadania i wysiadania należy pamiętać, że tuż obok siedzenia znajduje się silnik z oprzyrządowaniem i jego przypadkowe dotknięcie grozi oparzeniem.
 21. Każda osoba korzystająca z toru zobowiązana jest poinformować administratora a wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, awariach i uszkodzeniach.
 22. Korzystający z toru i gokartów ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe poczynione podczas użytkowania toru, gokarta.
 23. Administrator jako zarządzający torem nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez Korzystających z toru i gokartów do Regulaminu, nakazów, wskazówek i instruktażu udzielonego przez administratora. W przypadku uszkodzenia gokarta z wypożyczalni administrator nie ma obowiązku zwrotu pieniędzy ani podstawienia następnego gokarta.
 24. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są:
 25. Oświadczenie 1 (tor dla gokartów)
 26. Oświadczenie 2 (tor dla samochodów i motocykli)
 27. Oświadczenie 3 (wynajęcie toru na wyłączność)
 28. Cennik zatwierdzony przez Zarząd na dany rok

Postanowienia ogólne

 • we wszystkich pojazdach dopuszczonych do poruszania się na torze poziom hałasu zewnętrznego nie może przekroczyć wartości przedstawionej w załączniku nr 1
 • administrator obiektu ma prawo dokonywania kontroli emisji hałasu
 • na torze obowiązuje kierunek jazdy w lewo tj. odwrotnie do ruchu wskazówek zegara,
 • jazda pod „prąd” jest surowo wzbroniona,
 • osoba korzystająca z toru nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • -na torze obowiązuje całkowity zakaz poruszania się pojazdami poza częścią asfaltową,
 • osoba powodująca zagrożenie na torze będzie wykluczona z jazdy i usunięta z toru,
 • osoba przebywająca na terenie obiektu musi bezwzględnie przestrzegać ewentualnych, dodatkowych zaleceń obsługi, administratora toru.

Wszelkie inne sprawy nie zawarte w niniejszej instrukcji wymagają każdorazowo indywidualnego ustalenia i akceptacji przez osobę nadzorującą dostępną pod nr tel. 693-529-989.(693 529 066)

 

Bydgoszcz, 23.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Ustaw
-45-
Poz. 951
Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 7. dnia 31 grudnia 2002 r.

Załącznik nr 1

POZIOM HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO
Lp. Pojazd Rodzaj silnika
o zapłonie iskrowym o zapłonie samoczynnym
1 2 3 4
1 Motocykl z silnikiem o pojemności skokowej: – nieprzekraczającej 125 cm3 94
– większej niż 125 cm3 96
2 Samochód osobowy 93 96
3 Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem samochodu osobowego 93 102
4 Inny pojazd samochodowy 98 108
Uwaga:

Wartości w kolumnie 3 i 4 podane są w dB (A).

Dział III

Szczegółowy sposób oceny stanu technicznego układu wydechowego i pomiaru poziomu hałasu zewnętrznego podczas postoju pojazdu oraz sposób kontroli

stanu technicznego sygnału dźwiękowego podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu

I.      Kontrola stanu technicznego układu wydechowego i poziomu hałasu zewnętrznego podczas postoju pojazdu

Zakres kontroli

§ 1. Pełny zakres kontroli obejmuje dwa etapy:

1)              kontrolę organoleptyczną (I etap);

2)              pomiar poziomu hałasu miernikiem poziomu dźwięku (II etap), przy czym przeprowadzenie II etapu jest uzależnione od wyników 1 etapu.

Kontrola organoleptyczna – I etap

§ 2. 1. Kontrola polega na organoleptycznych oględzinach układu wydechowego pojazdu i ocenie jego stanu technicznego.

2.                     Niedopuszczalne są:

1)              wyraźnie zauważalne nieszczelności układu wydechowego;

2)              niekompletność układu wydechowego;

3)              uszkodzenia mechaniczne układu wydechowego mające wpływ na swobodny przepływ spalin.

3.                     W przypadkach, o których mowa w ust. 2, pojazd należy poddać II etapowi kontroli, tj. pomiarowi poziomu hałasu zewnętrznego na postoju.

Pomiar poziomu hałasu zewnętrznego miernikiem poziomu dźwięku – II etap

Ogólne warunki pomiaru

§ 3. Kontrola polega na pomiarze poziomu hałasu zewnętrznego miernikiem poziomu dźwięku na krzywej korekcyjnej A i dla stałej czasowej miernika F (Fast – szybko). Pomiar powinien być przeprowadzony, a wynik końcowy ustalony zgodnie z określonymi niżej warunkami.

Warunki atmosferyczne

§ 4. 1. Pomiaru hałasu zewnętrznego pojazdu nie powinno się dokonywać w warunkach atmosferycznych niekorzystnych w stopniu mogącym wpływać na wynik pomiaru.

2.       W celu ograniczenia szumów przepływu wiatru i ochrony przed kurzem i spalinami jest wskazane stosowanie osłony przeciwwietrznej mikrofonu.

Poziom hałasu otoczenia

§ 5. 1. Poziom hałasu otoczenia, przy uwzględnieniu wpływu wiatru i innych zakłóceń akustycznych na mikrofon, powinien być mniejszy co najmniej o 10 dB od zmierzonego poziomu hałasu zewnętrznego wytwarzanego przez pojazd.

2.       Poziom hałasu otoczenia powinien być zmierzony przed rozpoczęciem pomiarów i sprawdzony w czasie ich wykonywania przy wyłączonym silniku.

Miejsce pomiarowe
§ 6. 1. Pomiary hałasu pojazdu należy wykonać na stanowisku zewnętrznym, spełniającym wymagania określone w § 17 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr40,poz. 275).

2. W czasie pomiaru w miejscu pomiarowym może przebywać tylko właściciel (kierowca) pojazdu i uprawniony diagnosta prowadzący pomiar. Sposób ich zachowania nie może wpływać na wskazania miernika.

Przygotowanie pojazdu do badań

§ 7. 1. Pojazd podczas badania nie powinien być obciążony, z tym że motocykl (motorower) powinien być obciążony tylko kierującym.

2.                    Podczas badania pojazd powinien być odłączony od przyczepy (naczepy); nie dotyczy to pojazdów nierozłączalnych.

3.                    Przed badaniem silnik pojazdu powinien być doprowadzony do normalnej temperatury pracy. Jeżeli układ chłodzenia pojazdu jest wyposażony w dmuchawę o napędzie włączanym samoczynnie, w czasie pomiarów układ ten powinien pracować normalnie. Jeżeli silnik o zapłonie samoczynnym pojazdu jest wyposażony w układ wzbogacania dawki paliwa, dźwignię tego układu należy ustawić w położeniu „bez obciążenia”.

4.                    Badany pojazd należy umieścić w środkowej części obszaru pomiarowego, zgodnie z rys. 1, z układem napędowym w pozycji neutralnej, wyłączonym sprzęgłem i włączonym hamulcem postojowym.

Ustawienie mikrofonu

§ 8. 1. Mikrofon powinien być ustawiony tak, aby:

1)              jego wysokość nad powierzchnią obszaru pomiarowego była równa wysokości końcówki wylotu rury wydechowej pojazdu, jednak nie mniejsza niż 0,2 m;

2)              był skierowany w stronę końcówki wylotu rury wydechowej i odległy od niej o 0,5±0,01 m;

3)              oś jego maksymalnej czułości była równoległa do powierzchni obszaru pomiarowego i tworzyła kąt 45±10°, z płaszczyzną pionową przechodzącą przez oś

kierunku wylotu wydechu, zgodnie z rys. 1 i 2.

2.                    W przypadku układu wydechowego o dwu lub więcej wylotach umieszczonych w odległości mniejszej niż 0,3 m od siebie i połączonych z tym samym tłumikiem należy wykonać pomiar tylko przy ustawieniu mikrofonu w pobliżu końcówki wylotu znajdującego się bliżej zewnętrznej strony pojazdu (rys. 2a i b).

3.                    W przypadku pojazdu mającego układ wydechowy o dwu lub więcej wylotach umieszczonych w odległości większej niż 0,3 m od siebie należy wykonać pomiar oddzielnie dla każdego wylotu zgodnie z metodyką dotyczącą pojedynczego wylotu, a jako wynik pomiaru należy przyjąć największą wartość zmierzonego poziomu (rys. 2c i d).

4.                    W pojazdach o końcówce wylotu układu wydechowego skierowanej pionowo w górę mikrofon powinien być umieszczony na wysokości tego wylotu, w odległości 0,5±0,01 m po stronie pojazdu, w której znajduje się rura wydechowa. Mikrofon należy skierować osią maksymalnej czułości pionowo w górę (rys. 2e).

5.                    Jeżeli końcówka wylotu układu wydechowego pojazdu znajduje się w miejscu uniemożliwiającym umieszczenie mikrofonu w odległości 0,5 m od niej ze względu na obecność przeszkód będących częściami pojazdu (np. koła, zbiornik paliwa itp.), mikrofon należy umieścić w odległości nie większej niż 0,5 m od zewnętrznej krawędzi obrysu pojazdu, znajdującej się najbliżej końcówki wydechu (rys. 2f).