Regulamin

Regulamin toru

Regulamin korzystania z toru kartingowego na obiekcie zarządzanym przez PZM OZDG sp z o.o. w Bydgoszczy

„Kartodrom Bydgoski”

ul. Fordońska 116, 85-739 Bydgoszcz

e-mail: kartodrom.bydgoszcz@pzm.pl   www.pzm.bydgoszcz.pl

www.kartodrom.bydgoszcz.pl

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do korzystania z toru kartingowego na terenie bydgoskiego kartodromu przy ul. Fordońskiej 116 i prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

 1. Właścicielem obiektu jest Polski Związek Motorowy w imieniu którego obiektem zarządza Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Białogardzka 7 zwany dalej administratorem.
 2. Od 2015 roku wniosek o wynajęcie toru na wyłączność należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: kartodrom.bydgoszcz@pzm.pl lub poczta tradycyjną na adres spółki. Kalendarz z widoczną rezerwacją toru ukazuje się w dolnej części strony www.kartodrom.bydgoszcz.pl
 3. Zgłoszenie chęci wynajęcia wolnego obiektu należy z minimum 1 dniowym wyprzedzeniem zgłosić pod nr tel. 693-529-989. Terminy i godziny wynajmu będą każdorazowo obustronnie uzgadniane.
 4. Zastrzegamy sobie prawo stosowania pierwszeństwa w sezonie (kwiecień-wrzesień) wynajęcia obiektu na zawody kartingowe i supermoto oraz treningi bezpośrednio przed tymi zawodami.
 5. Zawodnicy odbywający treningi indywidualne na torze zobowiązani są do okazania ważnej licencji sportowej i wypełnienia oświadczenia przed wjazdem na tor. Za niepełnoletnich oświadczenie podpisuje prawny opiekun.
 6. W przypadku osób nie posiadających licencji sportowej obowiązuje podpisanie stosownego oświadczenia wcześniej lub bezpośrednio przed korzystaniem z toru (niepełnoletni jak w pkt.5) i krótki instruktaż z zasad zachowania na torze.
 7. Grupy tj. dwie osoby i więcej mają obowiązek zagwarantowania nadzoru przez upoważnioną osobę, która będzie odpowiadała za nadzorowanie grupy podczas jazd po torze oraz kontakty z administratorem obiektu. W takim przypadku oświadczenie wypełnia osoba nadzorująca a wszyscy uczestnicy potwierdzą znajomość regulaminu podpisem na tym oświadczeniu. Za bezpieczeństwo, ład i porządek w czasie szkolenia i zajęć na torze odpowiedzialna jest bezpośrednio osoba nadzorująca.
 8. W przypadku wynajęcia obiektu na wyłączność osoba wskazana w piśmie rezerwującym obiekt podpisuje stosowne oświadczenie i odpowiada za bezpieczeństwo uczestników na torze oraz ich zachowanie na terenie obiektu. W przypadku niewłaściwego zachowania uczestników, dewastacji itp. administrator może zażądać usunięcia szkód, osób aż do przerwania jazd itp. włącznie.
 9. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z toru wyłącznie pod nadzorem prawnego opiekuna.
 10. Obowiązuje wniesienie ustalonej opłaty przed rozpoczęciem jazd zgodnie z cennikiem.
 11. O maksymalnej ilości uczestników przebywających jednocześnie na torze decyduje administrator obiektu, pozostali muszą znajdować się poza obiektem (za bramą) lub w części serwisowej, w zależności od szczegółowego ustalenia.
 12. Administrator podczas trwania jazd dokonuje zamknięcia bram wjazdowych na obiekt w celu zachowania bezpieczeństwa.
 13. Najemca obiektu we własnym zakresie zapewnia warunki bezpieczeństwa, p.poż. i zabezpieczenie medyczne osobom korzystającym z obiektu.
 14. Korzystający z nauki jazdy na gokartach z wypożyczalni przechodzą krótki instruktaż z zasad poruszania się na torze i reagowania na pokazywane przez organizatora flagi a poza tym podpisując oświadczenie zobowiązują się do przestrzegania poniższych obowiązków:
 1. Przed wejściem do pojazdu należy dopasować do rozmiaru głowy kask i zapiąć go
 2. Wszystkie luźne części garderoby należy zabezpieczyć aby uniknąć ewentualnego wciągnięcia w wirujące części lub uszkodzenia. Długie włosy winny być związane i schowane pod jednorazowy czepek higieniczny. Kask wolno zdjąć na polecenie administratora
 3. W przypadku zatrzymania lub wypadnięcia z toru zabrania się wysiadania do czasu przybycia administratora. Każdy fakt uszkodzenia gokarta, wypadnięcia z trasy, złego samopoczucia czy chęci zakończenia jazdy sygnalizujemy podniesieniem ręki i trzymaniem jej w górze do czasu przybycia administratora lub zjazdu z toru.
 4. Osoby w obuwiu typu laczki czy wysoki obcas nie będą dopuszczone do jazdy
 5. Zabrania się jednoczesnego dodawania gazu i hamowania (naciskania na dwa pedały naraz)
 6. Podczas wsiadania i wysiadania należy pamiętać, że tuż obok siedzenia znajduje się silnik z oprzyrządowaniem i jego przypadkowe dotknięcie grozi oparzeniem.
 1. Każda osoba korzystająca z toru zobowiązana jest poinformować administratora a wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, awariach i uszkodzeniach.
 2. Korzystający z toru i gokartów ponoszą pełna odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe poczynione podczas użytkowania toru, gokarta.
 3. Administrator jako zarządzający torem nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez Korzystających z toru i gokartów do Regulaminu, nakazów, wskazówek i instruktażu udzielonego przez administratora. W przypadku uszkodzenia gokarta z wypożyczalni administrator nie ma obowiązku zwrotu pieniędzy ani podstawienia następnego gokarta.
 4. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są:
 1. Oświadczenie 1 (tor dla gokartów)
 2. Oświadczenie 2 (tor dla samochodów i motocykli)
 3. Oświadczenie 3 (wynajęcie toru na wyłączność)
 4. Cennik zatwierdzony przez Zarząd na dany rok

Postanowienia ogólne

– na torze obowiązuje kierunek jazdy w lewo tj. odwrotnie do ruchu wskazówek zegara,

– jazda pod „prąd” jest surowo wzbroniona,

– osoba korzystająca z toru nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

– na torze obowiązuje całkowity zakaz poruszania się pojazdami poza częścią asfaltową,

– osoba powodująca zagrożenie na torze będzie wykluczona z jazdy i usunięta z toru,

– osoba przebywająca na terenie obiektu musi bezwzględnie przestrzegać ewentualnych, dodatkowych zaleceń obsługi, administratora toru.

Wszelkie inne sprawy nie zawarte w niniejszej instrukcji wymagają każdorazowo indywidualnego ustalenia i akceptacji przez osobę nadzorującą dostępną pod nr tel. 693-529-989.

 

Bydgoszcz, 07.01.2015 r.

«