Oświadczenie

OŚWIADCZENIE   1*

  

Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………………..

Zamieszkały ……………………………………………………………………………………………………………………….

Legitymujący się dowodem osobistym nr ……………………………………………………………………………….

Korzystający z toru kartingowego w Bydgoszczy udostępnianego dla:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości warunki podane w Regulaminie korzystania z toru kartingowego na obiekcie PZM przy ul. Fordońskiej 116 w Bydgoszczy p.n. „Kartodrom Bydgoski” i zobowiązuję się do ich przestrzegania..

Bydgoszcz, dn. ………………………………. od godz. ………… do godz. …………..

                                ……………………………………………………………….

                                 ( podpis korzystającego lub jego prawnego opiekuna)

                                            *dotyczy wynajęcia toru do jazd gokartem


OŚWIADCZENIE 2**

Korzystający z toru:

Zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości warunki podane w Regulaminie korzystania z toru kartingowego na obiekcie PZM przy ul. Fordońskiej 116 w Bydgoszczy p.n.„Kartodrom Bydgoski” i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Oświadczam, że treść Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 r. Dz.U.2012. 1137 j.t. z późniejszymi zmianami jest mi znana i zobowiązuję się do jej przestrzegania, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

…………………………………………………. …………………………………………………..

imię i nazwisko nr rejestracyjny pojazdu

…………………………………………………. …………………………………………………..

nr dowodu osobistego nr i kategoria prawa jazdy. Bydgoszcz, dn. ………………………………… od godz. ………… do godz. ………….

                                    ………………………………………………………….

                                                        ( podpis korzystającego)

**dotyczy wynajęcia toru do jazd samochodem oraz motocyklem, quadem, skuterem, motorowerem rowerem, na wrotkach, rolkach itp.


OŚWIADCZENIE 3***

Odpowiedzialny za grupę korzystającą z toru:

Zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości warunki podane w Regulaminie korzystania z toru kartingowego na obiekcie PZM przy ul. Fordońskiej 116 w Bydgoszczy p.n.„Kartodrom Bydgoski” ” i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Oświadczam, że treść Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 r. Dz.U.2012. 1137 j.t. z późniejszymi zmianami jest mi znana i zobowiązuję się do jej przestrzegania, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

…………………………………………………. …………………………………………………..

imię i nazwisko nr rejestracyjny pojazdu

…………………………………………………. …………………………………………………..

nr dowodu osobistego nr i kategoria prawa jazdy.

Jednocześnie oświadczam, że każdy z uczestników (treningu, szkolenia, spotkania, jazd testowych, nauki jazdy )**** (podpisze , nie podpisze)***** niniejsze oświadczenie potwierdzając znajomość Regulaminu i zobowiązanie jego przestrzegania

Bydgoszcz, dn. ………………………………… od godz. ………… do godz. ………….

                                    ………………………………………………………….

                             ( podpis odpowiedzialnego za grupę korzystających z toru)

***dotyczy wynajęcia toru do jazd samochodem oraz motocyklem, quadem, skuterem, motorowerem rowerem, na wrotkach, rolkach , modelami itp.

**** właściwe zakreślić

***** właściwe zakreślić