Oświadczenie

OŚWIADCZENIE   1*

Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………………..

Zamieszkały ……………………………………………………………………………………………………………………….

Legitymujący się dowodem osobistym nr ……………………………………………………………………………….

Korzystający z toru kartingowego w Bydgoszczy udostępnianego dla:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości warunki podane w Regulaminie korzystania z toru kartingowego na obiekcie PZM  przy ul. Fordońskiej 116 w Bydgoszczy p.n. „Kartodrom Bydgoski”  i  zobowiązuję się do ich przestrzegania..

Bydgoszcz, dn. ………………………………. od godz. ………… do godz. …………..

                                  ……………………………………………………………….

                                     ( podpis korzystającego lub jego prawnego opiekuna)

*dotyczy wynajęcia toru do jazd gokartem

………………………………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE  2**

Korzystający z toru:

Zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości warunki podane w Regulaminie korzystania z toru kartingowego na obiekcie PZM przy ul. Fordońskiej 116 w Bydgoszczy p.n.„Kartodrom Bydgoski” i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Oświadczam, że treść Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 r. Dz.U.2017. 1260 j.t. z późniejszymi zmianami jest mi znana i zobowiązuję się do jej przestrzegania, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

…………………………………………………. …………………………………………………..

imię i nazwisko nr rejestracyjny pojazdu

…………………………………………………. …………………………………………………..

nr dowodu osobistego nr i kategoria prawa jazdy .

Bydgoszcz, dn. ………………………………… od godz. ………… do godz. ………….

               ………………………………………………………….

                                    ( podpis  korzystającego)

**dotyczy wynajęcia toru do jazd samochodem oraz motocyklem, quadem, skuterem, motorowerem rowerem, na wrotkach, rolkach itp.

OŚWIADCZENIE  3***

Odpowiedzialny za grupę korzystającą z toru:

Zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości warunki podane w Regulaminie korzystania z toru kartingowego na obiekcie PZM przy ul. Fordońskiej 116 w Bydgoszczy p.n.„Kartodrom Bydgoski” ” i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Oświadczam, że treść Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 r. Dz.U.2017. 1260 j.t.  z późniejszymi zmianami jest mi znana i zobowiązuję się do jej przestrzegania, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

…………………………………………………. …………………………………………………..

imię i nazwisko nr rejestracyjny pojazdu

…………………………………………………. …………………………………………………..

nr dowodu osobistego nr i kategoria prawa jazdy.

                        Jednocześnie oświadczam, że każdy z uczestników (treningu, szkolenia, spotkania, jazd testowych, nauki jazdy )**** (podpisze , nie podpisze)***** niniejsze oświadczenie potwierdzając znajomość Regulaminu i zobowiązanie jego przestrzegania

          Bydgoszcz, dn. ………………………………… od godz. ………… do godz. ………….

                                 ………………………………………………………….

                                    ( podpis odpowiedzialnego za grupę korzystających z toru)

***dotyczy wynajęcia toru do jazd samochodem oraz motocyklem, quadem, skuterem, motorowerem rowerem, na wrotkach, rolkach , modelami itp.

**** właściwe zakreślić

***** właściwe zakreślić

Lista uczestników

Załącznik do oświadczenia nr 3 z dnia ………………………………….

l.p. Nazwisko i imię uczestnika PESEL podpis uwagi
1.

 

       
 

2.

       
 

3.

       
 

4.

       
 

5.